The Kuronuma zinja shrine
Dauden, Mt. Shinobu

11 February 2021


[ga]
眼光紙背に徹する
(gankou sihai ni tessuru)
Read between the lines.

Kondou, I. Takano, F. (1986 January 20). Progressive Japanese-English Dictionary (2nd ed.). Shogakukan.


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhamacho, Fukushima-shi, Fukushima 9608022 Japan | info@nagasawa-giken.com