the Oomori river


Salmon


under Houkida kosenkyou overpass. Shimo-Kanekomi bridge.


Sinov-hegy


Karugamo

24 October 2020
さけ【鮭】
Kanagome-cho, Gounome


Azuma volcano, the shinkansen, the Mukai bridge, from the Arakawa bridge, Oushu kaido highway.


the make-believe

27 August 2021


[ma]
馬子唄に命を托した
(magouta ni inoti o takusita)

Kondou, I. Takano, F. (1986 January 20). Progressive Japanese-English Dictionary (2nd ed.). Shogakukan.


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhama-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8022 Japan | info@nagasawa-giken.com