8 August 2019


[tsɯ]
月よ星よと
(tuki yo hosi yo-to)
Moon! Stars!


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhama-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8022 Japan | info@nagasawa-giken.com