26 April 2019


[ko]
子は三界の首枷
(ko wa san-gai no kubi-kase)
Children yoke parents to the past, present and future.


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhama-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8022 Japan | info@nagasawa-giken.com