Sandflex® bi-metal holesaws


Universal Arbor


[ne]
念には念をつがへ
(nen-niwa-nen-o-tugae)
Add caution to caution


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhama-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8022 Japan | info@nagasawa-giken.com