Spot-billed Ducks


軽鴨

5 November 2018
The Swimming Pool


[to]
年寄の冷水
(toshi-yori no hiya-mizu)
A senior citizen dips into coldwater.


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhama-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8022 Japan | info@nagasawa-giken.com