Azuma Volcano, Tohoku honsen railway line, Steam Locomotive. This photo was taken around 60 years ago.
吾妻山と東北本線


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhama-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8022 Japan | info@nagasawa-giken.com