Salmon


Oomori river
大森川


under Houkida kosenkyou overpass. Shimo-Kanekomi bridge.


Sinov-hegy
信夫山


Karugamo

24 October 2020
Kanagome-cho, Gounome
郷野目


[ma]
馬子唄に命を托した
(magouta ni inoti o takusita)


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhama-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8022 Japan | info@nagasawa-giken.com